Strona wykorzystuje pliki cookies

Informacje zapisana za pomocą cookies i podobnych technologii używane są m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z serwisem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu takim np. jak FireFox można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności serwisu.

Katalogi stron SEO
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Tutaj jestes: Strona Główna
Wzory aktów stanu cywilnego Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 33
KiepskiŚwietny 
14.12.2008.
Akt Małżeństwa
Odpis Zupełny Aktu Małżeństwa 1
Odpis Zupełny Aktu Małżeństwa 2
Odpis Skrócony Aktu Małżeństwa
Załącznik Nr2
AKT  MAŁŻEŃSTWA
wzór

Załącznik Nr 5
ODPIS ZUPEŁNY
AKTU MAŁŻEŃSTWA
wzór: strona 1

Załącznik Nr 5
ODPIS ZUPEŁNY
AKTU MAŁŻEŃSTWA
wzór: strona 2
Załącznik Nr 8
ODPIS SKRÓCONY
AKTU MAŁŻEŃSTWA
wzór

Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Protokół
Załącznik Nr 10
ZAŚWIADCZENIE
stwierdzające brak
okoliczności
wyłączających
zawarcie małżeństwa
wzór: 1

Załącznik Nr 10
ZAŚWIADCZENIE
stwierdzające brak
okoliczności
wyłączających
zawarcie małżeństwa
wzór: 1
Załącznik Nr 11
ZAŚWIADCZENIE
wzór
Załącznik Nr 13
PROTOKÓŁ
zawarcia małżeństwa
przed Konsulem RP
wzór

S K R Ó T


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 26 października 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.

(Dz. U. z dnia 7 listopada 1998 r.)

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i z 1998 r. Nr 117, poz. 757) zarządza się, co następuje:

§ 1. Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządza się według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Nazwiska do aktu stanu cywilnego wpisuje się w pierwszym przypadku liczby pojedynczej, bez zwyczajowo używanych nazwisk z przyrostkami w formie żeńskiej: -owa, -ina, -ówna, -anka.
2. Nazwiska zakończone na: -ski, -cki, -dzki wpisuje się z zachowaniem rodzaju żeńskiego lub męskiego w zależności od tego, czy nazwisko dotyczy kobiety, czy mężczyzny.
3. Nazwisko w postaci przymiotnika wpisuje się do aktu stanu cywilnego z zachowaniem rodzaju żeńskiego lub męskiego w zależności od tego, czy nazwisko dotyczy kobiety, czy mężczyzny, z tym że osoby w oświadczeniu o nazwisku (nazwiskach) składanym bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa mogą wskazać pisownię nazwiska bez uwzględnienia formy właściwej dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przy wyborze nazwiska dla dzieci oraz przy wpisywaniu zagranicznych aktów stanu cywilnego, dotyczących obywateli polskich, do polskich ksiąg stanu cywilnego.

§ 5. 1. Datę urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu wpisuje się do aktu stanu cywilnego i odpisu aktu stanu cywilnego słownie i cyframi arabskimi umieszczonymi w nawiasie w kolejności: dzień, miesiąc, rok.
2. Inne daty w akcie stanu cywilnego i jego odpisie wpisuje się wyłącznie cyframi arabskimi, w kolejności jak w ust. 1, z tym że nazwy miesięcy wpisuje się słownie.

§ 6. 1. Akt stanu cywilnego podpisują osoby zgłaszające urodzenie lub zgon, osoby zawierające małżeństwo lub ich pełnomocnicy, świadkowie, a także biegły lub tłumacz, jeżeli akt został sporządzony z ich udziałem.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zgłaszającym urodzenie lub zgon jest szpital lub inny zakład.
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego podpisuje akt stanu cywilnego niezwłocznie po jego sporządzeniu i pod podpisem odciska pieczątkę ze swoim imieniem i nazwiskiem.
4. Jeżeli akt stanu cywilnego sporządza wójt, burmistrz (prezydent) albo zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego, pod podpisem odciska pieczątkę z imieniem, nazwiskiem oraz pełnioną funkcją.

§ 8. 1. W wypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, sporządza się kserokopię odpisu aktu stanu cywilnego lub notatkę urzędową informującą o treści aktu zawartej w odpisie, numerze aktu i nazwie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.
2. W wypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 2 i art. 54 ust. 2 ustawy, sporządza się notatkę urzędową informującą o treści aktu stanu cywilnego, stanowiącego podstawę dokonania czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego lub sporządzenia innego aktu stanu cywilnego.

§ 9. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

§ 13. 1. Odpisy zupełne aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu sporządza się według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 4, 5 i 6 do rozporządzenia, a odpisy skrócone aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu - według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 7, 8 i 9 do rozporządzenia.
2. Odpisy aktów stanu cywilnego, o których mowa w ust. 1, podpisuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca i opatruje pieczęcią urzędową z wizerunkiem orła oraz nazwą urzędu stanu cywilnego umieszczoną w otoku pieczęci. Wzór i wymiary pieczęci określają odrębne przepisy.
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego może uwierzytelnić fotokopię lub kserokopię odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie przedstawionego oryginału odpisu aktu stanu cywilnego.

§ 14. 1. Nazwę miejscowości, w której nastąpiło zdarzenie mające wpływ na stan cywilny osoby i wymagające zarejestrowania, wpisuje się do odpisu aktu stanu cywilnego w brzmieniu aktualnie obowiązującym.
2. Nazwę miejscowości położonej za granicą wpisuje się w akcie stanu cywilnego lub w jego odpisie w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim. Obok nazwy miejscowości można wpisać w nawiasie nazwę państwa.
3. W razie zmiany nazwy miejscowości, adnotację o tej zmianie wpisuje się w akcie stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej.
4. Na wniosek osoby zainteresowanej w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego obok aktualnego brzmienia nazwy miejscowości wpisuje się w nawiasie nazwę miejscowości wpisaną w akcie w chwili jego sporządzenia.

§ 15. 1. Dla aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu prowadzi się akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, według kolejności ich sporządzania. Akta zbiorowe oznacza się numerem nadanym aktowi stanu cywilnego.
2. Dokumenty złożone kierownikowi urzędu stanu cywilnego do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt małżeństwa. Dokumenty te podlegają włączeniu do akt zbiorowych danego aktu małżeństwa.

§ 18. 1. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, i zaświadczenie, o którym mowa w art. 8 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia.
2. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza w czterech egzemplarzach, z których trzy wydaje nupturientom, celem doręczenia duchownemu.
3. Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa duchowny sporządza w trzech egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt małżeństwa, drugi - dla małżonków, a trzeci pozostawia się w aktach jednostki organizacyjnej kościoła lub związku wyznaniowego, w której zawarto małżeństwo.


§ 19. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 71 ustawy, stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 20. Protokół, o którym mowa w art. 59 ustawy, stwierdzający złożenie przez przyszłych małżonków oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza lokalem urzędu stanu cywilnego, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 21. Protokół, o którym mowa w art. 60 ustawy, stwierdzający złożenie przez przyszłych małżonków oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed konsulem, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1998 r.
 

Zawsze aktualna prognoza pogody


Copyright Tomasz Bartoszek | Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.